ਨੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪੂਰਕ ਗੈਲੰਟਾਮਾਈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਝਲਕ