ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਲੋਰਕੇਸਰੀਨ ਬਨਾਮ ਓਰਲਿਸਟੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੁਲਨਾ